17lat
AktualnościPrzetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 EUR

Aktualności

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 EUR

Utworzono dnia: 2011-05-06 12:20:13

Ogólnopolski Serwis Internetowy Go3.pl poszukuje wykonawcy Systemu do zarządzania przedsiębiorstwem...

RPO_I_2010_RGB_kolorowe.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

Ogólnopolski Serwis Internetowy Go3.pl E. Orzechowska
PL 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270
ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 EUR
na dostawę Autorskiego Systemu Zarządzania Go3.pl

 1. Kontakt z Zamawiającym:
  Ogólnopolski Serwis Internetowy Go3.pl E. Orzechowska
  PL 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270
  Tel.: (48-42) 646 43 37
  Fax: (48-15) 642 51 83
 2. Informacje o przetargu:
  Znak sprawy: ZP/1/10
  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego – www.go3.pl lub w siedzibie Zamawiającego.

  Pobierz: SIWZ Go3-8lut2010.doc
   
 4. Termin wykonania zamówienia:
  Zamówienie musi zostać wykonane do dnia 30.09.2010 r.
 5. Warunki udziału:
  W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 6. Nie wymaga się wnoszenia wadium.
 7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  Cena: 100 %
 8. Miejsce i termin składania ofert:
  Ogólnopolski Serwis Internetowy Go3.pl E. Orzechowska
  PL 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270 w terminie do: 22.02.2010 r. do godz. 12:00
 9. Miejsce i termin otwarcia ofert:
  W dniu 22.02.2010 r. o godzinie 12:30, w siedzibie Zamawiającego
 10. Termin związania ofertą: 30 dni
 11. Zamawiający nie zawiera umów ramowych, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
 12. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.
 13. Zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Priorytet IV Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.3 E-technologie dla przedsiębiorstw.
 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Łódź, 8 lutego 2010 r.

powrót